در محضر استاد فروتن

- مقابل صاف ترین آینه ی جهان هم که ایستاده باشی تا چشمانت خوب نبیند تصویری شایسته از خود نخواهی دید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها چیزی را نشان می دهند که تو، توان دیدن و در کش را داشته باشی، پس سعی کن تا بتوانی خوب ببینی تا به آنچه که شایسته اش هستی با تماشا برسی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- زیبایی تو در آینه هدیه ی دیدن توست نه هدیه ی آینه- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها انعکاس دهنده ی طرز نگاه انسان است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بی آینه می توان دید ولی بی دیدن درست آینه را هم نمی توان دید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها روشنایی را از بیرون می گیرند و تصویرشان را از تو- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- رفتار تو آینه ی پندار توست، چرا که آن چیزی را می نمایاند که به باورش رسیده ای و در مسیر زندگی آن را دیده ای، اگر می خواهی زندگی زیبا داشته باشی، خوب بیاندیش تا زیبایی را در مسیر زندگی ببینی و رفتارت آینه وارت فهم متعالی تو را بنمایاند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- همیشه خوب خودت را در آینه ی زندگی بنگر تا بتوانی با اصلاح خودت تصویر زیبایی را از خودت و زندگی دریابی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- انسان زاییده ی فکر خود است، اگر می خواهی زیبا دیده شوی، فکرت را با نگاه زیبا به آینه ی زندگی اصلاح کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- هر جا که نگاه باشد، آینه معنا پیدا می کند، سعی کن که نگاه های زیبا را به آینه ی زندگی ات بیاندازی تا دیده شوی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- از آینه ی وجودت که همان رفتار توست، می توانی به اندیشه ی واقعی ات برسی و ظلمت و نورانی بودن اندیشه هایت را بفهمی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها دورتر را نزدیک و قابل دیدن می سازد، از آینه ی رفتارت به آینده ات بنگر و مسیرت را تعیین کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- هر وقت حس کردی نمی توانی آینه و تصویر انعکاس یافته ای را تحمل کنی، به دنبال تضاد اندیشه و اعمالت بگرد و آن را اصلاح کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- ایراد آدمی به آینه ایراد به نگاهش است که اندیشه اش آن را پرورانیده ولی اندیشه ی ضعیف بعضی ها سعی می کند نگاه و باور اصلاح رفتار را با ایراد دایمی به آینه نادیده بگیرد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- شاید اگر آدمی بداند که همیشه نمی تواند خوب ببیند، زود نگاه شایسته به آینه بیاندازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام رویاهای آدم حاصل آن چیزی است که باورش به آن نزدیک است، باورها می توانند توان آفرین باشند و انسان را به رویاها برسانند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- رویاها دست یافتنی اند مگر در نیل به آن ها تردید ایجاد شود، تردید ماحصل شکی است که از عدم یقین به علم موضوع حاصل می شود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- علم زمانی علم است که راهگشا باشد وگرنه اگر علمی که نتواند کاری برای آدمی به وقوع رساند را می توان در هر شک و تردیدی نیز یافت- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بردگی انسان ها آدم را از خدا غافل می کند و بندگی خدا انسان را به آزادگی می رساند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام آنچه که برای عبادت و بندگی است ذهن آدمی را از اسارت سایر موضوع ها آزاد می سازد و این امر آزادگی انسان را در پی دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- راهی که به خدا ختم شود، راهی عقلانی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خداوند را جز در راه های شرافتمندانه برای زندگی نمی توان جست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- همت انسان زاییده ی مجاهدتی است که در توجه به خود و هدف دارد و اگر هدف بزرگتر باشد همت هم بزرگ می نمایاند، هیچ هدفی چون رضایت خدا بزرگ نیست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر آدمی با خست زندگی کند به خفت می رسد و اگر با سخاوت باشد سعادت جاودانه اش می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی سلح چینی

- چیزی را بخواه که درباره اش می دانی چرا که با دانایی به توانایی می رسی و توانایی زمینه ی رسیدن به آن چیز را به تو می بخشد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- رستاخیز عقل با دیدن به وجود می آید چرا که دیدن با ثبت موضوعات در ذهن به اکتشافات نوین و تجربه های تازه امکان اندیشیدن و خردورزی می دهد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- سخاوت هر چند در بخشش مال و علم نمایانده می شود ولی راه خود را از نگاه و نشانه های عقلی دریافت می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آرزویی که انسان را به توفیق نرساند، آزار است نه چیز دیگری- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- چراغ هدایت انسان به زندگی متعالی فهمی است که در وفاق معنا پیدا می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر دوست داشته باشی، دوست داشته خواهی شد و اگر نمایشی از دوستداری داشته باشی چیزی جز فریب دیگران و دشمنی با خودت عایدت نخواهد شد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تا دوستی هست، دشمنی زاییده نمی شود مگر آنکه دوستی تظاهری بیشتر نباشد، چرا که برای دوستی جایگزینی نیست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که از صداقت دیگران استفاده ی نادرست می کند، عقل خود را در معرض کجی و ناروایی قرار می دهد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- صداقت با دیگران از سخاوت بهتر است ولی سخاوت خود صداقت آفرین است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- مرز بین تیرگی و روشنایی چیزی نیست جز انطباق هدف و وسیله- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عقلانیت هر جامعه زمینه ی داوری را درباره ی امور به دست می دهد و روابط درست عقلانیت را شکل معیّن می بخشد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تفکر نتیجه ی نیاز است و نیاز زاییده ی زندگی و زندگی جز برای تعالی ارزشی ندارد پس تفکّر جز برای تعالی اهمیتی ندارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فکر انسان زاییده ی آن چیزی است که به آن نیاز دارد ولی عمل با فکر درست برآورنده ی نیاز آدمی است پس فکر بی عمل اهمیت کمتری دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عجب و غرور حجابی در برابر چشمان انسان برای دیدن است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- دیدن واقعی انسان را متواضع می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام رخدادهای زندگی کلاس درس است و هر درس آموزی معلمی می خواهد، رخدادهای زندگی معلمشان تجربه های مبتنی بر عمل به علم در انواع تقابلات است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر خورشید مقابل صورتت باشد تازه می فهمی چقدر بزرگی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر می خواهی در آینه ی رفتارت تصویر زیبایی به دیگران نشان دهی، ذهن و فکرت را به گونه ای تغییر بده که رضایت تو و دیگران را در نگاه و اعمالت بیافریند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر زیبا ببینی، زیبایی ات به رفتارت تسری پیدا خواهد کرد و دیگران در آینه ی وجودت با دیدن زیبایی به خاطر زیبادوستی ذاتی انسان جذب تو خواهند شد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تصویر تو در آینه فقط مال خودت نیست، همراهان و کسانی که نزدیک تو هستند نیز آن را می بینند پس سعی کن زیبا باش و در آینه خودت را زیبا ببین- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر به تصویر خودت در آینه احاطه داشته باشی، می توانی تمام وجودت را در آن ببینی و عمل کنی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینده را آینه ی رفتار می نمایاند، پس آینه ی رفتارت را برای رسیدن به آینده ای زیبا خوب صیقلی کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- پیش تر از آنکه دیگران تو را در آینه ببینند، تو خودت را در آینه ببین تا خوب خودت را بشناسی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها فقط تصویر را برای تو به نمایش می گذارند و خلق تصویر با توست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- همیشه حواست باشد که آنچه را تو در آینه می بینی دیگران هم با اندکی تغییر شاید ببینند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- وقتی مقابل آینه می ایستی با خودت روراست باش تا بتوانی خوب ببینی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- قلبت آینه ی عقل توست و چشمت آینه ی عقلت و رفتارت آینه ی نگاهت پس سعی کن آینه های وجودت را روبروی هم بچینی تا تصویر واضح و نورانی تری را دریافت کنی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- هر چه به آینه نزدیکتر باشی اجزای ریز را بهتر خواهی دید و با باریک بینی خواهی توانست عاقلانه تر به اصلاح خود بپردازی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها همیشه در کنار تو چیزهایی را نشان می دهد که به تو نزدیک ترند، پس سعی کن همیشه چیزهایی به تو نزدیک باشند که تو را در آینه زیباتر می کنند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- سعی ات این باشد که تمام آن چیزهایی را که مانع زیبایی تو و جلوه گری اش در آینه می شود از دورو برت دور کنی، چون تصویر آینه ها، همواره در ذهنت می ماند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- سعی کن بیشتر از آنکه دیگران به آینه ی زندگی ات نزدیک باشند و تو به آینه نزدیک تر باشی تا فضای دیدن تو از دیگران وسیع تر شود همه باید به آینه ی زندگیشان نزدیک تر از دیگران باشند تو هم همچنین- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر در آینه بی اندیشه نگاه کنی، نگاهت ارزشی ندارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نگاه سرسری در آینه مثل بیهوده کار کردن است، خوب در آینه نگاه کن مانند آنی که می خواهی مفید کار کنی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- از آینه تصویر زیبا، جز نگاه زیبا نمی تواند انتظار داشته باشد، چرا که نگاه به آینه معنا می دهد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نزدیک ترین به تو نزدیک ترین به آینه است پس در او دقت کن تا تصویرت را زیبا سازد و البته به دیگران هم در آینه توجه داشته باش تا همه چیز را ببینی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خط سیر زندگی ات آینه ی تغییرات توست، دقت کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر آینه را بزرگتر از خود ببینی خودت را کوچک می کنی و اگر خودت را بزرگتر از آینه ببین، آینه تصویری درست و کامل از تو نمی دهد به همان اندازه به خودت بیاندیش که به آینه می اندیشی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- گاهی به آینه ی دیگران هم نگاه کن تا خودت را بیشتر ببینی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- یادت بماند که خودت را در آینه ی خویش بهتر خواهی دید ولی به آینه ی همراهانت هم توجه کن، چون در آن هم دیده می شوی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام آن چیزی را که آینه از تو می نمایاند برای توست، نه دیگران و دیگران فقط در حدی به تماشای تو و آینه ات اجازه ی ورود دارند که زیبایی ات را کم نکنند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- در مقابل آینه با چیزهایی زیبا بایست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- در برابر آنچه که آینه ات را می شکنند نایست و خودت را با آینه از آن ها دور کن تا هر دو بمانید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نور ساطع شده در آینه تا مدتی تصویر تو را نگاه می دارد که به آن دقت کنی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر تصویر تو در آینه شفاف و واضح باشد تا مدت های مدید در ذهن کسانی که تو را در آینه می بینند، باقی خواهد ماند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- هیچ وقت از زیبایی خودت در آینه شگفت زده نشو تا بتوانی بیشتر خود را ببینی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- غرور بیش از حد در تماشای آینه تو را از واقعیت دور می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- در آینه نگریستن هر از گاهی است ولی تو همیشه ای، پس سعی کن همیشه خوب و زیبا باشی تا در هر از گاه نگریستن هم خوب دیده شوی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- لبخند زیبا در آینه همان اندازه برازنده ات می سازد که نمایشش را انتظار داری- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمامی آینه های جهان از یک منبع نور می گیرند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نور آینه ها که زیبایی ها و زشتی ها را انعکاس می دهد، نقشی مهم در راهیابی به حقیقت دارد، مسیر نور را بشناس- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نور و ظلمت در آینه به یک اندازه تاثیر ندارند، چرا که نور تو را و آینه را می نمایاند و ظلمت فقط آینه را می پوشاند و تو را سایرین می بینند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- انسان فرخنده ترین موجود در آسمان ها و زمین است به شرطی که اعمال زمینی اش رضایت آسمانیان را در سایه ی رضایت الهی برانگیزاند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آسمان و زمین برای انسان خلق شده و این نشانه ی کرامت الهی است، امّا انسان گاه خود را در میان آسمان و زمین نادیده می گیرد یا حتی بیشتر از آن با غرور بی جا خدای آفریننده ی خود را نیز نمی بیند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر در زمین درست راه بروی در آسمان می توانی پرواز کنی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- به سوی عشق الهی در آسمان ها وقتی می توانی گام برداری که در زمین گام هایت استوار و در عین حال دور از تکبّر باشد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- انسانی که عظمت زمین را در نیابد چطور می تواند عظمت آسمان ها را مشاهده کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- راهی به آسمان جز فروتنی همراه با توجه نیست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آنگاه که از خودت چیزی در نیافتی انتظاری از آسمان هم نداشته باش- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- راه نگاه آدم به عنایت گاه به گاه به آسمان از فروتنی رقم می خورد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فروتنی در مقابل خلق بزرگی می آورد و بزرگی در مقابل خلق خفت امّا باید دانست که فروتنی با بی توجهی به شریف ترین موجودات یکی نیست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فروتن کسی است که خود را در خلق با عنایت به الهی به اوج می رساند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فروتن باشی به عظمت الهی پی می بری چرا که خداوند فروتنی آدم را در میان همنوعانش دلیل بر تقرب خود می داند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- هیچ راه نجاتی جز عنایت فروتنانه به خداوند و نمایندگانش که تمام آدمیان متوجه به خدایند وجود ندارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بی علم نمی توان فروتن بود و بی عشق نمی توان بزرگ شد، علم و عشق انسان را خداوند هدیه داده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که فروتن نباشد نه می تواند عالم باشد نه می تواند عاشق باشد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- رستگاری در فروتنی است که با علم و عشق بزرگی و عظمت را در پی دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- رستگار کسی است که بندگی خداوند را عین آزادگی بداند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آسمانی ترین رویاها در زمین تحقق می یابد، چرا که زمین بخشی حامل شعور در فضای لایتناهی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- میان آسمان و زمین تا اندیشه ای انسانی و الهی است فاصله ای نیست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اندیشه ی متعالی آدمیان و ارتباط با خدا میان آسمان و زمین ارتباط لاینفک ایجاد کرده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که آسمانی ترین آیه های شریف الهی را در دستورات الهی شنیده باشد، حرمت زمین را به عنوان حامل بخشی از خرد لایتناهی نگه می دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آسمانی باش تا در زمین جایگاه رفیعی داشته باشی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- زمین و آسمان آفریده ی خرد الهی است که نمایش عظمت خداوند است از زمین به آسمان نگاه کن و با نجوای فرشتگان و چشمک ستارگان عظمت خلقت را دریاب تا بیابی که این همه آفریده برای تو بوده تا به عظمت آفرینش خودت در اراده ی الهی پی ببری- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آنکس که به آسمان نگاه نمی کند، عظمت جهان و شگفتی های زمین را هم نمی فهمد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آیه های آسمانی همیشه بر زمین فرود آمده پس زمین و آسمان هر دو مکان حکمرانی خداوندی و خلیفه ی الهی انسانند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که به خدا باور نداشته باشد، نمی تواند به هارمونی کائنات دست پیدا کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- انسان شریف، انسانی است که در جستجوی وعده ی آسمانی الهی زمین و حرمت زندگی را پاس می دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بندگی خدا در زمین، آزادگی انسان را در آسمان ها فریاد می زند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آسمان مائده های خود را زمانی می فرستد که زمین را آماده ی پذیرش کنی و بخواهی تا استجابت شود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تا در زمین ایمنی وعده ی داده ی الهی را از دستوراتش رعایت نکنی انتظاری به معجزات از آسمان آنگونه که به دلخواهت باشد، نمی توانی داشته باشی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر تو از زمین نگاهت را به آسمان ندوزی، آسمان نیز چیزی به تو نخواهد داد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بر زمین مهربان باش تا آسمان به تو مهربانی کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- غرور بی جا انسان را از نظاره بر آسمان که از زمین رخ می دهد محروم می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فضای دلت آنگاه آسمانی می شود که زمینیان را به ارتباطشان با خدا دوست داشته باشی و برای آن ها حریم نگه داری- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فرشته های آسمانی نگهبان انسان های روی زمینند، پس احترام انسان ها را به احترام فرشته های آسمانی که خلق شده ی خداوند و مأموران اویند حفظ کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بارش رحمت الهی از آسمان بر زمین می بارد و تو را سیراب می سازد، قدر آسمان را و زمین را برای رضایت صاحب رحمت بدان تا همیشه سیراب شوی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- ستارگان آسمان که چشمک می زنند به آن ها لبخند بزن و با توجه به معجزه ی الهی انرژی خود را از جانب خالق آن ها دریاب- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که منکر ستاره های زمینی است نمی تواند درست و با تعقل ستاره های آسمانی را ببیند چرا که نمی توان بخشی از معجزات الهی را ندید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- گنهکاری آدم را در زمین خوار می کند و همین خواری نگاه آدمی را بر آسمان و زیبایی اش در کوری ناشی از گناه می بندد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آسمانی ترین ستاره ها و نجواها برای انسان در زمین نازل شده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- پیامبران الهی و ائمه اطهار و تمامی اولیا الله نشانه ای آسمانی و در عین حال در زمینند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که میان آسمان و زمین انوار الهی را در نشانه هایش نمی بیند، خودش را هم نمی تواند آنگونه که شایسته است ببیند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تا خودت را نبینی آسمان و زمین را هم خوب نخواهی دید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- شکست های واقعی در زمین از بی عنایتی به آسمان است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آسمان و زمین مانند تمام آفریده های الهی در هم غرقند و تفکیک عقلی و شناختی آن ها را برای انسان ها جدای از هم تعریف می کند، غرق در تمام آفریده ها شو تا الهی باشی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- دوری از شناخت خود و سایرین دوری از خدا را به همراه خواهد داشت چرا که خدا انسان را و تمام آسمان و زمین را برای شناخت آفریده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عملی متعالی است که بتواند نگاه تو را در هیات موجودی زمینی به آسمان و ستاره ها باز کند، لبخند بزن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- ترازوی درستی و نادرستی شناخت را می توانی از عنایت خداوند آسمان و زمین بر انسان ها و پدید آیی رویدادها دریابی، البته به شکست ها و پیروزی ها ظاهری هم در کوتاه مدت توجه نکن تا ترازویت دقیق تر شود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام آنچه که در آسمان است آینه ی خواست انسان از خداوندی است که آسمان و زمین را خلق کرده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام آنچه که فکر می کنی نمی دانی آغاز دانایی است و تمام آنچه که فکر می کنی می دانی پایان راه است، چرا که جستنِ دانایی را از تو می گیرد و دانایی روز به روز تغییر می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- در تمام بی راهه ها فقط چیزی که تو را یاری می کند فهم توست، پس به فهمت اطمینان کن، فهمی که از راه تجربه و باز تعریف موضوعات و مفاهیم می رسد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- چراغ راهت در مسیر زندگی، زاویه ی دید و افق دید تو به زندگی است، تو به آن چیزی می رسی که می بینی چرا که دیدن سرانجامش شناخت است و شناخت هدایتگری می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- شناخت هر مفهوم یا موضوعی مقدمه ی نیل به هدف مرتبط با آن مفهوم یا موضوع است، پس اگر می خواهی به هدفت برسی، شناخت پیدا کن تا مقدمه ی نیل به هدفت مهیا شود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بدون شناخت راه پوییدن مثل راه رفتن در تاریکی است و شناخت چیزی نیست جز فهم از هدف و وسیله و انطباق عقلانی آن ها با هم- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام آنچه که فکر می کنی نمی دانی آغاز دانایی است و تمام آنچه که فکر می کنی می دانی پایان راه است چرا که جستنِ دانایی را از تو می گیرد و دانایی روز به روز تغییر می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بیشتر از آنکه بیاندیشی چه می خواهی انجام دهی بیاندیش که هستی تا در سایه ی شناخت از خود به توفیق در کارها دست یابی که از انطباق فهم از خود، امکانات و هدفت به دست می آید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- وقتی بتوانی ارزش های شامخ انسانی را که از جانب خداوند تایید شده حفظ کنی برای هر کاری انسان دوستی را در نظر می گیری- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- جهل سرآغاز تیره روزی است ولی خرده دانش آغاز بی پایان تیره روزی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تا ندانی نمی توانی توانا باشی چرا که دانستن به تو در تعیین امور یاری می کند و این تعیین کنندگی است که با ایجاد امکان توفیق تو را توانا می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- دل آزارتر از نادانی ندانستن نادانی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- با خرده دانش امکان فهم مناسب در آتی نیست ولی جهل می تواند در تلاش برای یافتن تو را به دانستن برساند، پس اگر می خواهی بدانی هیچ وقت سراغ خرده دانش نرو- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بی دانایی در امور و احاطه به فهم مفروض و معین درباره ی آن ها مطابق آنچه که فرهنگ و اجتماع به انسان هدیه می کند، شناخت پیدا کردن از هیچ موضوعی ممکن نیست- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آدم بی عقل نمی تواند عاشق باشد، چرا که عشق عین عقل است، عقلی که گاه دیگران نمی فهمند ولی به طور حتم خدا آن را می فهمد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که دیگران را نتواند دوست داشته باشد نه عاقل است نه عاشق بلکه ادا در می آورد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- راستی و علم با هم همنشین و همزادند چرا که آفریننده ی علم و راستی خود یکی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- صلح در میان دل ها زاییده ی عشق است و صلح در میان صورت ها نشانه ی عقل- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که شکیب ندارد نه عقل دارد نه عشق چرا که علم و عشق محصول حلم و صبر است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خردورزی آدم را تا خدا می رساند مگر اینکه معنای خرد را درست ندانند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نمی توان جماعتی را که باور به خرد ندارند به علم و عشق دعوت کرد، امّا می توان به آن ها علم و عشق را نشان داد شاید وقوعی حیرت انگیز آن ها را به خود بازگرداند چرا که خداوند تمام انسان ها را با خرد آفرید مگر آنانی که بعدها دچار فراموشی شدند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فراموشی گناه می آورد چرا که تشخیص را از آدمی می گیرد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- در تمام آنچه که عشق جای می گیرد، علم نیز وجود دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- انکار عقل، انکار عشق است و انکار عشق انکار خداوند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- در تمام آنچه که به خدا نزدیک است عقل و عشق وجود دارد، تمام جهان به خدا نزدیک است پس تمام جهان سراسر عقل و عشق است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عاشق عاقل است ولی کسی که او را عاشق می خوانند بی عقل است، چرا که عشق واقعی تظاهر نمی آورد و تظاهر خود نشانه ی بی عقلی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عشق عقل آفرین است و عاشق عقل را در وجود دلدار می بیند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عقل عشق آفرین است که انسان را در وجود دلدار به اوج می رساند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- عاشقی با صداقت هم معناست چرا که عاشق تمام هستی خود را صادقانه به دلدار عرضه می کند و کسی که اینگونه نباشد نه عاشق است و نه صادق- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- همان گونه عاشق باش که دلدار از تو می خواهد نه آنگونه که خود می خواهی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- راستی؛ راستی را آزمایشی نیست چون در عقل و عشق خود را می نمایاند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- با دانایی می توانی رفتارت را به گونه ای بروزدهی که تو را در صورت ظاهری و معنایی بین افراد مرتبط با اهدافت وجاهت بخشد و با خرده دانش رفتارت آن گونه که قابل پذیرش از سوی افراد مرتبط با هدفت باشد، در بیشتر اوقات نخواهد بود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خرده دانش سراب اندیشه و خرد است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خرده دانش انسان را به سوی هدف نمی برد بلکه آدمی را با فریب در فهم از هدف دور می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- با خرده دانش اگر مدتی هم انسان موجه جلوه دهد، با سنجش عقلانیت و داوری اذهان عمومی منطبق با فهم های تخصصی محکوم به بدنامی یا فنا خواهد شد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بدنامی دایمی ناشی از خوشنامی گذرای داشتن خرده دانش در بین افراد است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که بی علم اقدامی کند عاقبت کارش شکست است و کسی که با خرده دانش کاری را بیآغازد در نهایت کار بدنامی اش نیز با شکست همراه خواهد بود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- دانستن بهتر از نادانی است و خرده دانش بدتر از نادانی است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که خرده دانش دارد علاوه بر نادانی دچار غرور کاذب می شود و این امر آبروی او را هم بین افراد و دانایان می برد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خرده دانش زنگار عقل است که پاک نمی شود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خرده دانش راه جستن را برای حقیقت می بندد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- نادان دیوار نمی چیند ولی آدم دارای خرده دانش دیوار کج می چیند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- با نادان می توان کنار آمد ولی با کسی که صاحب خرده دانش است هرگز چرا که نادانی آدم دارای خرده دانش بر نادانی اش نیز غلبه دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آدم نادان رویا و آرزوی درستی ندارد ولی آدم دارای خرده دانش رویا و آرزوی با طول و درازی در تیرگی دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تمام آنچه که فکر می کنی رخ می دهد، چرا که آنقدر به آن ها نزدیکی که می توانی در ذهن خود به آن ها فکر کنی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- فکر آدم نتیجه ی اندیشیدن به آن چیزهایی است که می بیند پس هر آنچه به آن فکر کند برایش مهیا خواهد شد، دیروزش به این ربط دارد که چقدر قوی فکر کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اندیشه ی آدم زاییده ی دغدغه ی توجه به موضوعاتی است که به آن ها نزدیک است پس هر اندیشه ای می تواند توجهات یا دغدغه ها را گسترش دهد چرا که اندیشه زاینده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- الهام گرفتن از چیزی نمایانگر توجه به آن چیز خاص است، اگر به نیکی توجه کنی الهام از نیکی می گیری و اگر به بدی توجه کنی بدی همراهت خواهد بود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بسیاری از آن چیزهایی که اندیشمندان می گویند زاییده ی اندیشه ی آن هاست و اندیشه ی آن ها زاییده تأثیرات متقابل ذهن و عین از هم پس باید خوب دید تا خوب حلاجی و بیان کرد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- کسی که نتواند خشم خود را فرو خورده، تلخی و محرومیت می چشد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خشم در پایان عقل و عشق قرار دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خشم تنها زاییده ی کج فهمی است که زیاده خواهی را به همراه دارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خشم انسان را با رهزنی به عقل و عشق از هدفش دور می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- تفکر متعالی با خشمگینی ناممکن است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خداوند در وجود آدم خشمگین به فراموشی سپرده شده است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خشمگینی آدم را از دین دور می کند و دنیایش را نیز تلخ می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- خشم و غضب زاییده ی جهالت است و صبوری زاییده ی عقل، انسان جاهل به خودش نیز رحم نمی کند و انسان عاقل خود و دیگران را به خدا نزدیک می سازد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- حسادت در صورت ظاهری و معنایی امور جز ناکامی به همراه ندارد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- وقتی در آینه نگاه کن که یقین داشته باشی دنبال دیدن چیزی هستی و چون در غالب اوقات انسان ها دنبال دیدن چیزی درخورند به آینه زیاد نگاه کن تا فراموشت نشود از چیزهایی که داری چقدرش برایت مهم است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر دلت به تصدیق عقل و نگاهت باشد به طور حتم در آینه زیبایی را خواهی دید- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بیشتر از آنچه که به خودت رسیده ای از آینه توقع نداشته باش- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اهتمام تو برای دیدن خودت در آینه نشانه ی توجه تو به خودت و همراهانت است. چرا که تو برای همراهان و نزدیکانت که در آینه قرار می گیری با زیبایی مهم خواهی بود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- با اهتمام به دیدن خود در آینه و توجه به خود به همراهانت نیز که نزدیک تو قرار دارند، توجه می کنی، این را باور داشته باش- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر هنگام نگریستن در آینه به نزدیکان و اطرافیانت توجه نکنی خودت را خوب نخواهی دید، چرا که تمام آنچه دور و برت واقع می شود، تصویر تو را کامل می کند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بی توجهی به نزدیکان در آینه علاوه بر اینکه نشانه ی ندیدن مناسب خود توست، باعث ندیده شدن اطرافیانت نیز خواهد بود- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر آینه ی مقابل چشمانت مات است اول به نگاه خودت فکر کن بعد به دور و برت- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- بیش از حد مقابل آینه بایستی و تنها خودت را ببینی نور کمتری به آینه می رسد و در نتیجه انعکاس درستی از خودنخواهی دید، بماند که اطرافیان نیز با نادیده گرفته شدن از تو دور خواهند شد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- به قدری نزدیک آینه شو که آنچه را می خواهی ببین، نه زیاد، نه کم- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- همیشه آینه ی مقابلت مال تو به تنهایی نیست، حواست باشد که نور هم در آن بتابد تا همه چیز را خوب ببینی- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- آینه ها بی اعتبار نگاه ها بی ارزشند- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اگر با دقت به خودت بنگری هر چیزی در برابرت آینه ای برای دیدن است- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- همیشه در هم اکنون و این لحظه به آینه نگاه کن- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- اختصاص آنچه که از تو است در رفتار و نگاهت به آینه زاییده ی پندار و خرد توست، پس خرد ورزی مثبت اندیش و نیک پندار باش- امیرمحمد صالحی سلح چینی

- راستی ها را آینه کژ نمی نمایاند مگر خود انسان کج اندیش باشد- امیرمحمد صالحی سلح چینی

 

 

 

امیرمحمد صالحی سلح چینی فرزند لردگان است. امیرمحمد صالحی سلح چینی را می توان یکی از بزرگان اندیشه در ایران نامید که علیرغم اندیشه های متعالی و دانش عمیق خود در حوزه های مدیریت، علوم اجتماعی، فرهنگشناسی، ادبیات، سیاست، اقتصاد و بیشتر زمینه های دیگر علوم انسانی هیچ گاه دنبال کسب شهرت نبوده هر چند که شهرت و محبوبیت زیبنده ی نام اوست. امیرمحمد صالحی سلح چینی متفکّری توانا، محققی برجسته، نویسنده ای چیره دست، شاعری پر احساس است که فقط امیرمحمد صالحی سلح چینی می خوانندش. امیرمحمد صالحی سلح چینی با آنکه می توانست در محبوبیت بی نظیری که برای او میان مردم جای جای لردگان از فلارد، جانکی و خانمیرزا وجود داشت و او را بالای سر می بردند فقط به دانش و خدمت اندیشید. تلاش های ارزنده ی امیرمحمد صالحی سلح چینی در زندگی بدون تبلیغ ماند و کسی از او جز خدا و مردم شریف لردگان حمایت نکرد. امیرمحمد صالحی سلح چینی در سیاست نقشی موثر بازی کرد- حضور ارزنده ی امیرمحمد صالحی سلح چینی در مجلس شورای اسلامی دوره ی ششم و پس از آن حضور امیرمحمد صالحی سلح چینی در مدیریت های مختلف به خاطر جدیت او در کارها از پرداختن بیش از حد به مبحث تبلیغ خود کاست و او به عشق میهن و دین مبین اسلام و مردم شورانگیز و مهربان سرزمینش به تلاش و کوشش پرداخت. امیرمحمد صالحی سلح چینی در نهایت فروتنی هیچ گاه از موقعیت های خود برای خدمت به سرزمین پدری اش دریغ نکرد، افتخار امیرمحمد صالحی سلح چینی در میان اندیشمندان، صاحبنظران و اهالی علوم و حتا سیاست به این و تبارش او را به وطن دوستی شهره کرده است. تلاش های امیرمحمد صالحی سلح چینی در حل معضلات و مشکلات حاکم بر زادگاهش در عرصه های مختلف از امیرمحمد صالحی سلح چینی مردی جدّی، مصمم، توانا، کارآمد ساخته ولی او را آدمی دارای اراده ی آهنین و با همت پرورانیده است. عشق به ایل بختیاری و جای جای لردگان و تعصب به مردم سرزمین امیرمحمد صالحی سلح چینی را در فخر به ایران و چهارمحال بختیاری زبانزد اهل کرده هر چند عده ای می خواهند به بهانه های مختلف مقابل تابیدن آفتاب علم ایران زمین در این منطقه بایستند. امیرمحمد صالحی سلح چینی حتا در بسیاری از همایش ها و کنفرانس های علمی معتبر و یا گردهمایی های اندیشمندان بعضی از جملاتش را به عشق سرزمین پدری اش به زبان مادری یا همان لری بختیاری بیان می دارد. لبخندهای امیرمحمد صالحی سلح چینی در میان چهره ی جدّی این سیاستمدار، عالم، متفکر دارای اندیشه ی متعالی در عین وطن دوستی اش او را مرد ایرانی تمام عیار نشان می دهد. امیرمحمد صالحی سلح چینی استاد مسلم تلاش و مجاهدت علمی، سیاسی و اجرایی است و من به عنوان کسی که ایلم را با تمام کاستی هایش دوست دارد به شرف امیرمحمد صالحی سلح چینی عزیزم درود می فرستم.

استاد من امیرمحمد صالحی سلح چینی جملات بسیار نغزی را در حوزه های مختلف مربوط به زندگی انسان قرار داده که منشأ آن ها را می توان فرهنگ ایرانی، آموخته های بی بدیل ایل بختیاری و نیز آموزه های متعالی دین مبین اسلام دانست. استاد امیرمحمد صالحی سلح چینی زاده ی شرف است. استاد امیرمحمد صالحی سلح چینی را نه تنها فرزند سلح چین بخش خانمیرزای شهرستان لردگان که زاده ی تمام جانکی، فلار که زاده ی تمام ایران و اقوامش در رویایی ترین و شریف ترین لحظه ها باید دانست. استاد امیرمحمد صالحی سلح چینی تئوریسین علوم اجتماعی، متفکّر برجسته، صاحبنظر، ادیب، شاعر، محقق و در عین حال سیاستمداری فروتن است. استاد امیرمحمد صالحی سلح چینی همیشه به مردم سرزمینش لبخند زده و برای آن ها به حسب وظیفه ی فرزندی علیرغم کارشکنی های زیاد از ناحیه های مختلف تلاش داشته. جدیت استاد امیرمحمد صالحی سلح چینی ستودنی است. استاد امیرمحمد صالحی سلح چینی یکی از برجسته ترین اندیشمندان لردگان که یکی از برجسته ترین اندیشمندان ایران و جهان است. برای امیرمحمد صالحی سلح چینی و تلاش در عرصه ی علم و ادب و فرهنگ و سیاست آرزوی توفیق دارم.   

/ 0 نظر / 7 بازدید